Robots.txt Generator

Tối ưu công cụ tìm kiếm

Robots.txt Generator


Mặc định - Robots sẽ được:  
    
Thời gian cập nhật dữ liệu chậm:
    
Sitemap: (Để trống nếu bạn không có) 
     
Tìm kiếm Robot: Google
  Google Image
  Google Mobile
  MSN Search
  Yahoo
  Yahoo MM
  Yahoo Blogs
  Ask/Teoma
  GigaBlast
  DMOZ Checker
  Nutch
  Alexa/Wayback
  Baidu
  Naver
  MSN PicSearch
   
Chỉ mục bị hạn chế: Đường dẫn là tương đối so với thư mục gốc và phải có một gạch chéo "/"
 
 
 
 
 
 
   Bây giờ, Tập tin 'robots.txt' đã được tạo tại thư mục gốc. Hãy cắt tất cả đoạn văn bản này vào một file txt


Về Robots.txt Generator

Enter more information about the Robots.txt Generator tool!

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.